Ansökan om inackorderingstillägg för gymnasieskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som studerar heltid på en kommunal gymnasieskola har rätt till inackorderingstillägg från kommunen till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Du som går på fristående skola skall söka bidrag från Centrala studiestödsnämnden CSN.

 Du måste uppfylla följande villkor för att få inackorderingstillägg:

Som regel skall du ha minst 60 km resväg i enkel riktning eller en sammanlagd restid på över 2 timmar per dag.
Du skall vara inackorderad på studieorten och detta skall styrkas med hyreskontrakt eller annat intyg som styrker boendet.
 

Information gällande ansökan och bidraget

Om du är under 18 år måste ansökan signeras av vårdnadshavare.

Bifogat ansökan krävs ett hyreskontrakt eller annat intyg som styrker boendet.

Om felaktiga eller vilseledande uppgifter lämnas i ansökan blir eleven, eller om eleven är omyndig, vårdnadshavare eller förmyndare, återbetalningsskyldig för utbetalt inackorderingstillägg. Detta gäller även vid förändringar som påverkar inackorderingstillägget (exempelvis om man byter från kommunal gymnasieskola till fristående skola).

Inackorderingstillägget utgår från den tid inackorderingen varar, dock högst 9 månader (sep-maj). Ny ansökan ska lämnas in för varje läsår. I Om ansökan inkommit efter den 15:e betalas tillägget ut för nästkommande månad. Exempel: Ansökan inkommer 16 september. Inackorderingstillägg betalas ut från och med oktober månad.

Utbetalning sker den 25:e varje månad eller närmast föregående helgfria vardag. Ersättning betalas endast för hel månad.

Retroaktiv ersättning betalas endast ut för innevarande läsår om ansökan har inkommit senast den 30 juni.

Utbetalningar görs via SUS vilket innebär en säkrare och snabbare utbetalning. Du anmäler ditt konto med e-legitimation på Swedbanks hemsida och utan e-legitimation på ett Swedbankkontor. Detta gäller oavsett vilken bank du är kund hos. Anmälan innebär inte att du blir kund i Swedbank.

Här kan du anmäla konto till SUS

Uppgifter att ha tillhands

 

BankID

Uppgifter om utbildning (skolans namn, skolort och program) Hyreskontrakt eller annat intyg som styrker boendet

 

Vad händer sedan?

Ansökan tas emot av kommunens handläggare och behandlas i den ordning de kommer in.

Du kan följa, få återkoppling och kontakta handläggaren gällande ditt ärende på 'Mina sidor' på e-tjänsteportalen

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa